Tutkittua

Pohjoismainen toimittaja on kriittinen

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan toimittajat kaikkialla maailmassa ajattelevat, että journalismilla on poliittinen tehtävä. Poliittisuus ottaa kuitenkin eri muotoja eri maissa. Esimerkiksi Suomessa journalistit ajattelevat olevansa kriittisiä, kun taas Kiinassa ihanteena on yhteistyö hallinnon kanssa.

Journalism-lehdessä julkaistiin kesäkuussa tutkimus, jossa vertailtiin toimittajien normatiivisia rooleja eri puolilla maailmaa. Aineistona käytettiin Worlds of Journalism Study -kyselyn vastauksia vuosilta 2012 – 2016. Kyselyssä toimittajia oli pyydetty listaamaan journalistin kolme tärkeintä roolia. Tutkijat ryhmittelivät aineistoa sisältöanalyysin avulla ja saivat selville kiinnostavia asioita toimittajien itseymmärryksestä.

Kansainvälisesti tärkeimpiä toimittajien rooleja olivat tiedottaja, vahtikoira, kouluttaja, reportteri, tutkija ja valvoja.

Suomi, muut Pohjoismaat sekä saksankieliset maat muodostivat vastauksissa yhdenmukaisen alueen. Täällä journalistit näkivät itsensä kriittisen valvojan roolissa. Englanninkielisessä maailmassa korostui vahtikoiran rooli. Sen sijaan Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa toimittajat ajattelivat olevansa ennen muuta neuvottelijoita tai analyyttisia ohjeistajia.

Euroopan sisällä erot olivat pieniä. Isompi kuilu löytyi länsimaiden ja joidenkin Aasian ja Afrikan maiden väliltä. Monissa epädemokraattisissa maissa, kuten Kiinassa, journalistin rooliin kuului vahvasti yhteistyökumppanuus hallinnon kanssa.

Eräissä kehittyvissä Aasian ja Afrikan maissa toimittajat pitivät itseään ennen muuta kouluttajina, mikä johtunee heidän tavallista kansaa korkeammasta koulutustasostaan. Muutamassa köyhässä maassa korostui myös toimittajien rooli sosiaalisten ongelmien tunnistajina ja muutosten edistäjinä.

Kaikkialla maailmassa toimittajat ajattelivat palvelevansa yhteiskuntaa ennen muuta politiikan kautta. Aineistossa esiintyi hyvin vähän viittauksia palvelujournalistisiin tehtäviin, kuten viihdyttämiseen tai arkisen hyvinvoinnin edistämiseen.