Liitto

Vakuutus kannattaa ottaa ennen tulipalon syttymistä

Työntekijästä johtuva työsuhteen päättäminen on tyypillinen, mutta ei kovin yleinen työsuhderiita.
Työsuhde voidaan irtisanoa painavista syistä, kun työntekijä on vakavasti rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteen olennaisia velvoitteita. Ennen irtisanomista työntekijälle tulee antaa varoitus ja mahdollisuus parantaa toimintaansa. Irtisanominen ei kuitenkaan aina edellytä varoituksen antamista. Erittäin painavista syistä työnantaja voi myös purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhteen päättämisen laillisuus tiivistyy kysymykseen siitä, onko työnantajalla peruste olla jatkamatta työsuhdetta, kun asioita arvioidaan kokonaisuutena. On mahdotonta yleisellä tasolla vastata siihen, milloin työsuhteen päättämiskynnys ylittyy. Syitä on monia ja ne ovat aina tapauskohtaisia.

Kyse voi olla yhdestä tai useammasta samanlaisesta tai erilaisesta rikkeestä tai laiminlyönnistä, jotka ovat voineet tapahtua yhden päivän tai jopa vuosien aikana. Juridinen arvio tapahtuu objektiivisesti tekojen vakavuuden, toistuvuuden ja tosiasiallisen merkityksen mukaan. Myös työntekijän asemalla organisaatiossa ja työnantajan koolla ja toiminnalla on merkitystä arvioinnissa.

Laittomasti päätettyä työsuhdetta ei voida palauttaa. Sen sijaan työntekijä on oikeutettu saamaan 3–24 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen työnantajalta. Korvauksen määrä riippuu eri seikoista, kuten irtisanomisesta aiheutuneesta ansionmenestyksestä ja työsuhteen kestosta.


Työelämässä kenkää voi saada aiheetta tai ansaitusti. Välillä rajanveto on vaikeaa. Liiton juristilta saa apua asian selvittämiseen ja tarvittaessa myös riitauttamiseen, jos työsuhde on arvioitu laittomasti päätetyksi. Liitto ei kuitenkaan lähde riitauttamaan asiaa, jos perusteita ei ole.

Työsuhteen päättäminen riitautetaan etsimällä, arvottamalla ja järjestelemällä juttuun liittyvät tosiseikat ja näyttö loogiseksi kokonaisuudeksi. Työnantajalle esitetään perusteltu korvausvaatimus. Yleensä työnantajan kanssa neuvotellaan, ja asia sovitaan korvausta vastaan. Jos riittävään sopimukseen ei päästä, vaihtoehdoksi jää käräjöinti.

Työsuhteen päättämisriidat ovat usein työläitä, riskipitoisia ja kalliita, sillä oikeudellinen apu ja erityisesti riitely tuomioistuimessa maksaa.

Samalla kyse on mahdollisuudesta saada rahasumma, joka voi olla työntekijälle hyvinkin merkittävä. Mahdollisuus saattaa oikeudenloukkaus riippumattoman tuomioistuimen ratkaistavaksi on myös oikeusvaltion perustavanlaatuisimpia palikoita. Monelta unohtuu, että jo perustuslain mukaan ketään ei saa erottaa työstä ilman lakiin perustuvaa syytä.

Ammattiliitot avustavat jäseniään työsuhderiidoissa, mutta avun määrä ja taso voi vaihdella. Journalistiliiton jäsenillä on turvanaan alan parhaiden juristien apu ja oikeusturvavakuutus 25 000 euroon asti. Jäsenyys on halpa vakuutus palon sattuessa, ja monelle hyvätuloisellekin ainutkertainen mahdollisuus saada omassa asiassaan oikeutta. Siksi liittoon kannattaa liittyä ajoissa, eikä vasta käryn käydessä.