Journalismi

Journalistin ohjeiden uudistusehdotukseen paljon kommentteja – ”On jätettävä tilaa myös journalismin houkuttelevuudelle”

Timo Huovisen mukaan kommentteja keräsivät etenkin sepitteellistä aineistoa (JO 11) ja otsikointia (JO 15) koskevat uudistusehdotukset. Huovinen on Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen Jusanekin hallituksen puheenjohtaja ja Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö. Kuva: Kai Widell

Journalistin ohjeiden uudistus kiinnostaa alan toimijoita. Uudistusehdotukseen tuli maaliskuussa palautetta 25 eri taholta. Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek ja JSN pyysivät palautetta jäsenyhteisöiltään.

”Lähes kaikki, joille pyyntö lähetettiin, vastasivat. Lisäksi palautetta tuli muiltakin journalismia tuntevilta tahoilta”, sanoo Jusanekin hallituksen puheenjohtaja, Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikkö Timo Huovinen.

Huovisen mukaan kommentteja keräsivät etenkin sepitteellistä aineistoa (JO 11) ja otsikointia (JO 15) koskevat kohdat sekä yleisön tuottamaa sisältöä koskeva Journalistin ohjeiden liite.

Journalistin ohjeiden uudistusehdotuksen laati Jusanekin nimeämä työryhmä. Työryhmä ehdotti helmikuussa, että Journalistin ohjeeseen 11 lisättäisiin yksityiskohtien ja tapahtumien sepittämisen kielto ja Journalistin ohjeeseen 15 harhaanjohtavien otsikoiden, ingressien, kansi- ja kuvatekstien, myyntijulisteiden ja muiden esittelyiden kielto.

Nykyisen JO 11:n mukaan yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. JO 15:n mukaan otsikoille sekä ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

Timo Huovinen ei kerro, millaisia kommentteja eri jäsenyhteisöt ehdotukseen lähettivät. Kommentit sisälsivät kuitenkin toisistaan poikkeavia näkemyksiä.

”Nyt etsimme palautteen pohjalta kompromissia, joka olisi kaikkien osapuolten hyväksyttävissä”, Huovinen sanoo.

Jusanekin jäsenyhteisöjä ovat Journalistiliitto, Uutismedian liitto, Aikakausmedia, kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien järjestö Kultti, Radiomedia, MTV, Sanoma ja Yleisradio. JSN:n erillisjäseniä ovat monet kattojärjestöihin kuulumattomat pienet mediat.


Journalistiliiton mielestä työryhmän ehdotus Journalistin ohjeiden uudistukseksi oli pääosin onnistunut. Liitto pitää tervetulleena muun muassa JO 15:een ehdotettua harhaanjohtavien otsikoiden kieltoa.

”Journalismin luotettavuutta kyseenalaistetaan koko ajan. Siksi on tärkeää, että jutusta löytyy otsikossa kerrottu asia. Yleisön luottamusta mediaan on pyrittävä lisäämään myös Journalistin ohjeisiin liittyvillä toimilla”, liiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo.

Liiton mielestä yleisön luottamusta journalismiin vahvistaisivat myös työryhmän ehdottamat tarkennukset yksityiselämän erityisen arkaluontoisten seikkojen uutisointiin, haavoittuvassa asemassa olevan haastateltavan oikeuksiin ja yleisön tuottaman sisällön moderointiin.


Aikakauslehtikustantajia edustavan Aikakausmedian mielestä JO 15:tä koskeva uudistusehdotus harhaanjohtavien otsikoiden kieltämisestä tulisi hylätä.

”Vaikka hyvä otsikko ei johda harhaan, [–], ei sanamuodon tiukentaminen ole toivottavaa. Nykyisissä ohjeissa käytetty ilmaus kate kuvaa varsin osuvasti rajausta hyvän ja huonon klikkiotsikon välillä”, Aikakausmedia toteaa kannanotossaan.

Aikakausmedian mielestä myös JO 11:een ehdotettu sepittämisen kielto tulisi hylätä, koska journalismiin kuuluu paitsi kokonaan sepitteellisiä sisältöjä kuten pakinoita, myös lajityyppejä, joissa kiinnostavan kokonaisuuden luominen vaatii faktojen sitomista luettavaksi kokonaisuudeksi tarinallistamalla.

”Totuuden tavoittelun ohella itsesääntelyn on jätettävä tilaa myös journalismin houkuttelevuudelle”, Aikakausmedia toteaa.

Sanomalehtikustantajia edustavan Uutismedian liiton mukaan sepittämisen kieltäminen estäisi esimerkiksi pakinat ja kolumnit. Sen mielestä olennaista JO 11:ssä on tosiasioiden erottuminen mielipiteistä.

Molemmat yhdistykset kommentoivat Journalistin ohjeiden uudistusehdotusta Jusanekille ennen Aamulehden entisen toimittajan Matti Kuuselan juttujen sepitteellisyyksistä syntynyttä julkista keskustelua.

Aikakausmedian johtaja ja Jusanekin hallituksen jäsen Mikko Hoikka ennakoi, että Kuusela-kohu vaikuttaa jatkokeskusteluihin JO 11:stä. Hänen näkemyksensä kuitenkin on, että Journalistin ohjeissa on jatkossakin vaadittava faktan ja fiktion erotettavuutta toisistaan eikä pyrittävä rajaamaan sisältölajikohtaisesti sepittämistä joko kielletyksi tai sallituksi.

”Viime kädessä jopa poliittisissa uutisissa on pystyttävä spekuloimaan asioiden taustoja, ja spekulointikin on sepittämistä, mutta täysin hyväksyttävää ja tarpeellista, kunhan lukija ymmärtää, että kyse on spekulaatiosta eikä faktojen raportoinnista”, Hoikka sanoo.


Jusanekin ja JSN:n jäsenyhteisöjen kommenttikierros päättyi 8. maaliskuuta. Sen jälkeen Journalistin ohjeiden uudistusehdotusta on muokattu Jusanekin hallituksessa, Jusanekin jäsenyhteisöjen kokouksessa ja uudistusehdotuksen laatineessa työryhmässä.

Työryhmän puheenjohtaja, STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen pitää uudistusehdotuksen runsasta kommentointia hyvänä asiana.

”Palaute on tosi tärkeää, koska siitä näkee sen, millaisin eri tavoin muotoiluja luetaan – jokainen sana merkitsee. Journalistin ohjeet tehdään yhteiseen käyttöön, joten niistä pitää saavuttaa yhteinen ymmärrys, mikä toimii.”

Holopaisen mielestä Matti Kuuselan juttuihin liittyvä sepitekeskustelu on hyvä muistutus siitä, miksi alan yhteistä raamia tarvitaan ja miksi on tärkeää, että kaikki ymmärtävät sen riittävän samalla lailla. Liian tiukkoja uudistuvistakaan Journalistin ohjeista ei silti pidä tehdä.

”Ohjeistusten pitää toimia erilaisissa medioissa ja erilaisissa tilanteissa”, Holopainen sanoo.

STT:n vastaava päätoimittaja ja Journalistin ohjeiden uudistustyöryhmän puheenjohtaja Minna Holopainen pitää hyvänä asiana, että uudistus on herättänyt media-alalla runsaasti keskustelua. Kuva: Cata Portin

Huhtikuussa Journalistin ohjeiden muokattu uudistusehdotus käy Jusanekin jäsenyhteisöissä uudella kommenttikierroksella, joka päättyy 12. huhtikuuta. Sen jälkeen Jusanekin hallitus käsittelee uudet kommentit ja etsii kompromissia, jos palaute on edelleen ristiriitaista.

Kompromissien löytäminen on välttämätöntä, koska Journalistin ohjeiden uudistaminen onnistuu JSN:n perussopimuksen mukaan vain yksimielisellä päätöksellä. Päätöksen tekee Jusanekin jäsenyhteisöjen ylimääräinen kokous 24. huhtikuuta.

Jos yksimielisyyttä jonkin ohjeen uudistamisesta ei saavuteta, vanha ohje jää voimaan. Jos yksimielisyyttä kokonaan uudesta ohjeesta ei saavuteta, ohje jää pois ohjeistosta. Työryhmän uudistusesitykseen sisältyi neljä kokonaan uutta ohjetta.

Kun uudet Journalistin ohjeet on hyväksytty, Julkisen sanan neuvosto valmistelee niille soveltamisoppaan. Sen on tarkoitus auttaa alan toimijoita ymmärtämään, miten JSN käytännössä soveltaa Journalistin ohjeita ja niiden liitettä.

Uudistetut Journalistin ohjeet julkaistaan 27. toukokuuta.

Nämä muutosehdotukset puhuttavat

JO 11

    • Nykyinen ohje: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

    • Työryhmän alkuperäinen muutosehdotus: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä. Yksityiskohtia tai tapahtumia ei saa sepittää, eikä kuvaa tai ääntä saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 15

    • Nykyinen ohje: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

    • Työryhmän alkuperäinen muutosehdotus: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate, eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia.