Pääkirjoitus

Uuteen aikaan

Pääkirjoitus.

Journalistiliitto astuu vuodenvaihteessa uuteen aikaan, kun Helsingissä 10. – 12. joulukuuta kokoontuneen valtuuston valitsema luottamusmieshallinto tarttuu toimeen. Uusi puheenjohtaja Hanne Aho saa johdettavakseen perinpohjaisesti uudistuneen hallituksen, jossa on mukana vain kaksi aiemman hallituksen jäsentä. Runsaasti oli uusia kasvoja myös valinnat tehneessä valtuustossa.

Vilkkaasti keskustelleen ja määrätietoisesti kantaa ottaneen valtuuston puheissa toistui halu ja tarve uudistua. Toimintaympäristön raju muutos asettaa liitolle haasteita, joihin täytyy hakea uusia, luovia ratkaisuja – unohtamatta perustehtävää, edunvalvontaa.

Mitä uudistuminen käytännössä tarkoittaa, sitä valtuusto ei määritellyt. Sitä ei yksittäisissä puheenvuo-roissakaan kukaan konkreettisesti luonnehtinut. Se on uuden puheenjohtajan ja hallituksen ensimmäisiä tehtäviä. On luotava tilannekuva liitosta ja sen ydintoimin-nan tilasta. On laadittava käytännön suunnitelma, jossa ohjelmalliset linjaukset muunnetaan toiminnallisiksi tavoitteiksi.

Tälle työlle antaa hyvän pohjan valtuuston hyväksymä toimintaohjelma, jossa luonnostellaan muun muassa tavoitetta Journalistiliitosta koko media-alan ammattiliittona. Jäsenpohjaltaan laaja ja riittävän kattavasti alan työntekijöitä edustava liitto pystyy toimimaan tuloksellisesti yhä monimuotoisemmassa ympäristössä. Alan
aineellisia ja ammatillisia etuja voidaan tehokkaasti puolustaa ja parantaa yhdessä toimien.

Työehtojen yhtenäistäminen, reilujen työnteon ehtojen edistäminen ja freelancerien aseman vahvistaminen työmarkkinoilla ovat jo tuttuja tavoitteita, joiden toteuttaminen edellyttää yhä vahvempaa vaikuttamista yhteiskunnan eri tasoilla. Tässä onnistuminen vaatii eri toimijoiden yhteistyön tiivistämistä ja laajaa verkostoitumista: kumppanuuksia ja yhteiskuntasuhteita.

Tälle on luotu perustaa jo Arto Niemisen puheenjohtajuuden aikana. Iso kysymys on, miten toimintaan saadaan lisää tehoa – miten kehittää järjestöä ketterämmäksi ja tehokkaammaksi.